Użytkownik otrzymuje dostęp do strony internetowej i udostępnianego na niej oprogramowania tylko w „dostępnej postaci” bez jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń (wyraźnych lub dorozumianych) ani też jakiejkolwiek odpowiedzialności, w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejsza witryna obsługiwana jest przez przedsiębiorcę pod firmą: Greta Ostrowska "Lejdis" FITNESS KLUB z siedzibą w Przemyślu, ul. 3 Maja 23, 37-700 Przemyśl, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, o numerach NIP 7952300871, REGON 180686489, zwaną dalej: „Lejdis Fitness Klub”.

Z wyjątkiem przypadków świadomego działania, Lejdis Fitness Klub nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej lub w związku z nią.
Lejdis Fitness Klub nie jest odpowiedzialny i wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody pośrednie, wtórne, wynikowe i specjalne powstałe w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej lub w związku z nią.

Wszelkie informacje na temat produktów oraz inne informacje opublikowane na stronie internetowej są podane zgodnie z najlepszą wiedzą Lejdis Fitness Klub. Jednakże, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym prawem, informacje takie nie stanowią żadnych gwarancji lub oświadczeń ani nie są podstawą jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie Lejdis Fitness Klub i nie zwalniają użytkownika z obowiązku przeprowadzenia własnych badań i testów.

O ile, co innego nie zostanie wyraźnie uzgodnione na piśmie, strona internetowa, jej zawartość oraz umieszczone na niej informacje nie powodują zmiany zasad współpracy i warunków sprzedaży firmy Lejdis Fitness Klub.

Uwaga: Bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności firma Lejdis Fitness Klub może bez uprzedzenia i według własnego uznania wprowadzać zmiany do i/lub zaprzestać prowadzenia niniejszej strony internetowej lub jej części ani też nie ma obowiązku uaktualniania strony internetowej.

Linki do stron zewnętrznych

Umieszczone linki do innych stron internetowych („Hyperlinki") nie oznaczają promowania takich innych stron przez Lejdis Fitness Klub, który nie jest też odpowiedzialny za dostępność takich stron ani za ich zawartość. Użytkownik wchodzi na takie strony za pomocą umieszczonych linków na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron, do których odsyłamy za pomocą linków na naszej stronie. Jeśli powstaną jakiekolwiek szkody poprzez wykorzystanie prezentowanych tam informacji, jedynie autor poszczególnych stron może być odpowiedzialny, a nie ten, kto odsyła do tych stron.

Klikając na te linki do którejkolwiek z tego rodzaju stron, musisz mieć świadomość, że strony te mają swoją własną politykę dotyczącą prywatności, a my nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Prosimy o sprawdzenie polityki dotyczącej prywatności stosowanej na tych stronach przed udostępnieniem im jakichkolwiek danych osobowych.

Prawo autorskie

Nie zamierzamy używać żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi do publikacji lub, jeśli nie jest to możliwe, wskazanie praw autorskich danego obiektu.
Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora są zastrzeżone.
Jakiekolwiek powielanie lub użytkowanie obiektów takich jak zdjęcia, teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez zgody autora.

Wszelkie roszczenia lub pozwy związane ze stroną internetową lub korzystaniem z niej podlegają prawu polskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane, przez odpowiednie organa z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego. 

Kontakt z nami w sprawach związanych z prywatnością

Jeżeli masz jakieś obawy lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności bądź też pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych, zapraszamy do skontaktowania się z nami pod poniższym adresem e-mail lub numerem telefonu. To samo dotyczy Twojego dostępu do Danych Osobowych lub ich skorygowania, zablokowania bądź usunięcia. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoją prośbę.

Dane osobowe będą przetwarzane na użytek własny marketingu bezpośredniego.

Zawartość niniejszej strony podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego i własności intelektualnej. Niektóre elementy tej strony są chronione prawami autorskimi przysługującymi innym uprawnionym podmiotom. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Telefon do Lejdis Fitness Klub: + 48 516 806 506
Adres pocztowy: Lejdis Fitness Klub, 3 Maja 23, 37-700 Przemyśl.